Skip to main content

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, nr NIP: 5990108560; nr KRS 0000064225, Regon: 210527414

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji (minimum 5 lat po zakończeniu umowy);

2) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, min.: dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji biznesowych – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,

4) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy/współpracy.

  • Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
  • Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji biznesowych.
  • W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • Creatio, 280 Summer St., 6th Floor, Boston, MA 02210, USA
  • Velvetech LLC, 601 Skokie Blvd. Suite 105, Northbrook, IL 60062, USA

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym niż ww. odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

1) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;

2) na potrzeby marketingu bezpośredniego – mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Dane kontaktowe Koordynatora Ochrony Danych Osobowych Organizatora do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych, to: info.pl@vetoquinol.com